INFORMÁCIE GDPR

 

 

1.    Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:               Ing. Jozef Baloga - JMJ-ELEKTROINŠTALÁCIE

Sídlo:                              Župčany 254, 080 01 Župčany, SR

IČO:                                43944752

DIČ:                                1078764346

IČ DPH:                           SK1078764346

Web:                               www.jmjelektroinstalacie.sk

 

Zapísaný:                         Okresný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 750-31062

 

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko:            Ing. Jozef Baloga

Telefón:                           0907 494 491

Mail:                               jozef@jmjelektroinstalacie.sk

                  

Prevádzka:

Názov prevádzky:              ---

Adresa:                                 ---

 

2.    Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon

 

3.    Zodpovedná osoba DPO:

·         zodpovedná osoba DPO nie je určená

 

4.    Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:

·         klienti / súkromné osoby: titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa, podpis

·         klienti / firmy a spoločnosti - obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, podpis

 

5.    Účel spracúvania osobných údajov:

·         vystavenie daňového dokladu / faktúry

 

6.    Právny základ spracúvania osobných údajov:

·         poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona

·         Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

·         Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)

·         poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona

·         poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

 

 

7.    Doba uchovávania osobných údajov:

·         osobné údaje pre daňový doklad / 20 rokov

·         ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

 

8.    Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

·         ---

 

9.    Identifikácia príjemcu OÚ:

·         Daňový úrad

·         Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru

 

10.Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

·         OÚ sa neprenášajú

 

11.Práva dotknutej osoby:

·         dotknutá osoba má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

 

12.Existencia aizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

·         ---

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

·         zásada zákonnosti § 6

·         zásada obmedzenia účelu §7

·         zásada minimalizácie OÚ § 8

·         zásada správnosti § 9

·         zásada minimalizácie uchovávania § 10

·         zásada integrity a dôvernosti § 11

·         zásada zodpovednosti § 12

·         podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ

·         podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

 

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

 

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

·         povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29

·         všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31

·         štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32

·         bezpečnosť spracúvania  §39

 

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.

Telefón

+421 903 720 920

E-mail

vincent@jmjelektroinstalacie.sk
jozef@jmjelektroinstalacie.sk

Sídlo

Župčany 254
08001 Prešov

Mapa